Οδικός Τουρισμός, σημαντικός συντελεστής στα αποτελέσματα του ελληνικού τουρισμού

ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ

Σε πρόσφατη ενημέρωση από το ΙΝΣΕΤΕ (Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) διαβάσαμε για την πολλή σημαντική συμμετοχή που έχει ο οδικός τουρισμός στη θετική πορεία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Ειδικά για τη φετινή χρονιά, κατά την οποία οι δυσκολίες που παρουσιάζουν οι αεροπορικές πτήσεις μπορεί να προξενήσουν πρόσθετα προβλήματα τόσο στην έλευση επισκεπτών από το εξωτερικό όσο και στη μετακίνηση του εσωτερικού τουρισμού, ο Οδικός Τουρισμός αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Όσον αφορά στα στοιχεία για τον οδικό τουρισμό το 2019, η συνεισφορά του στον εισερχόμενο τουρισμό ανήλθε σε 9,6 εκατ. αφίξεις, 38,2 εκατ. διανυκτερεύσεις και 1,8 δισ. ευρώ έσοδα, που αντιστοιχούν στο 30,6% του συνόλου των αφίξεων, στο 16,4% των διανυκτερεύσεων και στο 10,1% των εσόδων. Οι κύριες αγορές μας στον οδικό τουρισμό όπως αποτυπώνονται στη μελέτη, είναι η Ρουμανία, η Σερβία, η Βουλγαρία, η Αλβανία, η Τουρκία και η Βόρεια Μακεδονία.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο οδικός τουρισμός αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα (Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο).

Από την άλλη πλευρά, ο οδικός τουρισμός χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλή Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη (185 ευρώ έναντι 731 ευρώ για τον υπόλοιπο τουρισμό και 564 ευρώ για το σύνολο του εισερχόμενου τουρισμού). Σημαντικός παράγοντας είναι η χαμηλή Μέση Διάρκεια Παραμονής αλλά και η χαμηλή Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (47 ευρώ έναντι 82 ευρώ και 76 ευρώ αντίστοιχα). Ένα ενδιαφέρον στοιχείο αφορά στην ισχυρή εποχικότητα και μεγάλη συγκέντρωση στο τρίτο τρίμηνο του έτους. Ειδικότερα, το 67% των συνολικών εσόδων του οδικού τουρισμού εισρέουν στη χώρα στο τρίτο τρίμηνο, έναντι 58% του υπόλοιπου τουρισμού και 59% του συνόλου. Συνεπώς, το άνοιγμα των συνόρων επιτρέπει την εκμετάλλευση της ισχυρής ζήτησης που προϋπάρχει για οδικό τουρισμό για το συγκεκριμένο τρίμηνο. H ευκολία πρόσβασης και η αίσθηση ασφάλειας και ανεξαρτησίας που προσφέρει το ταξίδι με το προσωπικό όχημα, μπορούν ενδεχομένως να ενισχύσουν την προαναφερθείσα αναμενόμενη ζήτηση στο τρίτο τρίμηνο.

Η εξέλιξη των αφίξεων, διανυκτερεύσεων και εσόδων ανά αγορά

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν στις χώρες προέλευσης των περιηγητών αναφορικά με τα έσοδα του οδικού τουρισμού. Ξεχωρίζει η σταθερά ανοδική πορεία της Ρουμανίας, που το 2019 ήταν η μεγαλύτερη αγορά με 354 εκατ. ευρώ, και της Βουλγαρίας (3η μεγαλύτερη με 282 εκατ. ευρώ). Η Σερβία (2η μεγαλύτερη με 297 εκατ. ευρώ) παρουσιάζει αυξομειώσεις. Η Αλβανία από το 2014 και έπειτα παρουσιάζει αυξητική τάση, με ελαφρά μείωση το 2019 (200 εκατ. ευρώ). Πτωτική τάση και για την Τουρκία μετά το 2015, με ελαφρά ανάκαμψη το 2017 αλλά, ενδεχομένως λόγω της υποτίμησης της Τουρκικής Λίρας, σημειώνεται μείωση το 2018 και στη συνέχεια ελαφρά ανάκαμψη το 2019 (171 εκατ. ευρώ). Τέλος, η Βόρεια Μακεδονία μετά την αυξητική τάση που είχε έως το 2014 στη συνέχεια ακολουθεί πτωτική πορεία και τα έσοδα από τη χώρα αυτήν το 2019 ανήλθαν σε 114 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιπες χώρες του οδικού τουρισμού παρουσιάζουν διαρκείς αυξομειώσεις και το 2019 τα έσοδα από τις χώρες αυτές ανήλθαν σε 360 εκατ. ευρώ.

Η μελέτη υλοποιήθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης:
“Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ”, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).