Λεωφορεία : Σκληρές δοκιμασίες ανά την Ευρώπη για έξι νέα λεωφορεία της Setra

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

Έξι νέα τουριστικά λεωφορεία Setra με αυτοκόλλητα παραλλαγής βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο σε όλη την Ευρώπη. Ορισμένα από τα ψηλοτάβανα και τα υπερ-ψηλοτάβανα διαθέτουν έντονα χρωματιστά χρώματα και αυτοκόλλητα με φανταστικά ονόματα όπως Cleo, Leyla, Lima ή Zera – τα ονόματα των χρωμάτων που επιλέχθηκαν για τη βαφή τους.

Τα οχήματα υποβάλλονται σε δοκιμές μεταξύ μείον 40 και συν 40 βαθμών Κελσίου, άλλοτε άδεια και άλλοτε φορτωμένα με ομοιώματα γεμάτα νερό και σάκους άμμου. Οι δοκιμές επικεντρώνονται στα καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης και την αλληλεπίδρασή τους, στα νέα εξαρτήματα, στις επιπτώσεις της ακραίας υγρασίας καθώς και στην ακραία τοπογραφία. Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν επίσης προσομοιωθεί εδώ και καιρό εικονικά και έχουν δοκιμαστεί εντατικά σε δοκιμαστήρια.

Ωστόσο, το τμήμα δοκιμών της Daimler Buses ελέγχει πάντα διεξοδικά τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών στην πράξη. Οι μηχανικοί δοκιμών αποκαλούν αυτό που υφίστανται αυτά τα τουριστικά λεωφορεία Setra ως συνολική δοκιμή, κάτι που συμβαίνει πάντα όταν τα οχήματα αφορούν πολλά νέα προϊόντα.

Η επόμενη γενιά τουριστικών λεωφορείων Setra – ComfortClass και TopClass 500 – θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του 2022.

                                                                                               

52 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σε ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ

Με τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νομού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών, το Υπουργείο Μεταφορών διαθέτει πρόσθετα ποσά για την ενίσχυση των επενδύσεων των συγκοινωνιακών φορέων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001.

Συγκεκριμένα, για τις προβλεπόμενες ενισχύσεις (κατασκευή, επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων, αγορά εξοπλισμού των σταθμών ΚΤΕΛ) διατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αδιάθετο υπόλοιπο, έως το ύψος του ποσού των είκοσι δύο εκατομμυρίων ευρώ, που έχει ήδη πιστωθεί για τον σκοπό αυτόν και συμπληρωματικό ποσό τριάντα εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα ποσά διατίθενται, κατά προτεραιότητα, για την ικανοποίηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1.1.2016 ή θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2022, για την παραπάνω ενίσχυση επενδύσεων.

Η χρηματοδότηση των προαναφερθέντων επενδυτικών προγραμμάτων γίνεται ως εξής:

  1. Για την ενίσχυση των επενδύσεων για εκσυγχρονισμό -γενικά- των σταθμών ΚΤΕΛ και για την αγορά εξοπλισμού γι’ αυτούς διατίθεται ποσό τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400) ανά λεωφορείο του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ. Η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού κόστους του έργου. Για την ενίσχυση των επενδύσεων που αφορούν στην αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των ΚΤΕΛ Α.Ε. ή των μετόχων αυτών, διατίθενται:

(i) Τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρι ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει.

(ii) Δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε (5) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

(iii) Σε περιπτώσεις συνένωσης δύο ή περισσότερων Κ.Τ.Ε.Λ., ενός ή περισσοτέρων περιφερειακών ενοτήτων ή Κ.Τ.Ε.Λ. και δημοτικής επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν στη συνένωση αυτήν όλα τα Κ.Τ.Ε.Λ. της περιφερειακής ενότητας ή των περιφερειακών ενοτήτων ή της μεμονωμένης νήσου ή τουλάχιστον όλα τα υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ., το ποσοστό της ενίσχυσης για την περίπτωση του στοιχείου (1) για την αγορά καινούργιων λεωφορείων ανέρχεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και για την περίπτωση του στοιχείου (ii) για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Στις ενισχύσεις αυτές υπάγονται και τα λεωφορεία των άγονων γραμμών, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 967/1979 (Α’ 272)».